Regulamin

Regulamin firmy multiSPORTS

 1. Organizatorem zajęć jest firma multiSPORTS.
 2. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich zajęć organizowanych przez multiSPORTS
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu multiSPORTS, regulaminów obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia, oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu.
 4. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia.
 5. Zajęcia multiSPORTS odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Wszelkie zmiany na prośbę uczestnika dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego.
 6. Czas trwania treningu indywidualnego, w parach lub grup trzyosobowych wynosi 1 godzinę (60 min).
  Czas trwania zajęć akademii tenisowej dla dzieci jest uzależniony od grupy wiekowej i jest podany w zakładce cennik
 7. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina treningowa zawierająca opłatę za kort oraz wynagrodzenie trenera.
 8. Opłaty za zajęcia akademii tenisowej naliczane są w systemie abonamentu miesięcznego.
 9. Opłaty za zajęcia płatne są z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca: gotówką, bezpośrednio u trenera prowadzącego zajęcia, lub wpłatą/przelewem bankowym na konto firmy multiSPORTS.
 10. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi. W miarę możliwości trenerzy postarają się umożliwić odrobienie zajęć w innej grupie treningowej.
 12. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów. Natomiast odwołanie treningu w dniu zajęć jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort.
 13. Rezygnacje z udziału w zajęciach grupowych przyjmowane są przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo, niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
 15. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi.
 16. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych firma multiSPORTS nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Firma multiSPORTS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści Regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.
 18. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez multiSPORTS równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie multiSPORTS  może skutkować wykluczeniem z zajęć.